info

onze contactinfo

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Wens je meer informatie, advies of een afspraak? Onze vastgoedspecialisten staan voor jou klaar en helpen je graag verder.

+32 (0) 9 321 03 00 info@acasa.be Kortrijksesteenweg 62
9830 Sint-martens-latem

Privacy policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Acasa Group BVBA met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0886199918 (hierna: “Acasa Group”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen
1.1. Acasa Group leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
1.2. Acasa Group stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Acasa Group.

Artikel 2 - Persoonsgegevens
2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres, uw surfgedrag, uw herkomst. Categorie 2: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres en naam;
2.2. Acasa Group kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
Acasa Group zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Acasa Group om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Acasa Group uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Acasa Group, haar projecten en/of diensten. Acasa Group kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Acasa Group bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis.
3.3. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Acasa Group, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Acasa Group failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Acasa Group geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Acasa Group zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Acasa Group uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Acasa Group zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Acasa Group uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Acasa Group zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard voor maximaal 2 jaar en verwerkt voor een periode van 2 jaar die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Acasa Group en u.

Artikel 5 - Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Acasa Group. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@acasa.be, per post naar Acasa Group 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62 of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
5.7. Automatische beslissingen en profiling: 
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan Acasa Group aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden
7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Cookies
8.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Acasa Group en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
8.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
8.3. Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@acasa.be, per post naar Acasa Group 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar

CHARLY - BIV 503 222
VINCENT - BIV 505 971
ELKE - BIV 510 380
JULIE - BIV 511 243
TIMOTHY - BIV 511 768
LAURENS - BIV 513 397
JAMES - BIV 516 088
LIES - BIV 517 032
Erkenning toegekend in België

ACASA GROUP NV
BTW BE0886 199 918
RPR GENT

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel
Deontologische code van het BIV
BA & BORG - NV AXA Belgium - POLIS 730 390 160